Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Prezentacja Nadleśnictwa Świdwin, aby ją zobaczyć kliknij w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=QtpayflVw2I 

 

Położenie, stan powierzchniowy i podział administracyjny

Grunty Nadleśnictwa Świdwin położone są w środkowej części województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatów świdwińskiego, białogardzkiego, drawskiego i w niewielkim fragmencie – łobeskiego. Przeważająca część powierzchni Nadleśnictwa to tereny nizinne leżące w zlewni dwóch rzek Parsęty i Regi.

Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 761,65 km2. Obecnie Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni ogólnej 24932 ha i podzielone jest na 3 obręby leśne: Podwilcze, Świdwin i Klęcko, w skład których wchodzi 17 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie. Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 32,3 %.

Ponad połowa lasów Nadleśnictwa Świdwin (68,2%) skupiona jest w 4 dużych kompleksach o powierzchni w przedziale „powyżej 2000,00 ha". Jednakże najwięcej jest kompleksów małych, do 5,00 ha (łącznie – 279); zajmują one 1,8% powierzchni wszystkich lasów Nadleśnictwa.

Charakterystyka przyrodniczo leśna

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Świdwin położone są w I Krainie-Bałtyckiej, w dzielnicach: 4 – Pobrzeża Słowińskiego i 5 –Pojezierza Drawsko – Kaszubskiego. Występuje tu łagodny klimat bałtycki, z dość wysokimi opadami atmosferycznymi. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Na przedwiośniu i w okresie późnojesiennym mają one często charakter huraganu. W okresie wiosny wieją często wysuszające wiatry wschodnie. Częstym zjawiskiem są przymrozki późne-wiosenne, szczególnie dotkliwe w szkółkach i uprawach oraz mniej szkodliwe – przymrozki wczesne-jesienne.

Drzewostany na gruntach porolnych wyodrębniono na powierzchni 8392,85 ha, co stanowi 37,0% powierzchni gruntów leśnych zalesionych Nadleśnictwa.

Tło siedliskowe Nadleśnictwa Świdwin tworzą: LMśw – 34,8%, BMśw - 33,1% i Lśw – 18,8%. Pozostałe siedliska zajmują w sumie 13,3%, w tym: 4,0% – Ol, 2,6% – Bśw, 2,1% – BMb, 2,0% – LMw, reszta występuje symbolicznie. Siedliska lasowe występują łącznie na 61,2% powierzchni, a siedliska borowe na 38,8%.

W lasach Nadleśnictwa Świdwin zaewidencjonowano jako panujące 22 gatunki drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 55,07% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: Bk – 12,06%, Brz – 9,98%, dęby– 7,93% Św – 7,80%, Ol – 5,63% i Md – 0,68%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie.

Według bogactwa gatunkowego drzewostany w Nadleśnictwie Świdwin zajmują następujący % powierzchni gruntów zalesionych: jednogatunkowe - 20,78%, dwugatunkowe - 23,43%, trzygatunkowe - 22,72%, cztero- i więcej gatunkowe -33,07%.

Drzewostany ponad 100 letnie zajmują powierzchnię 3232,35 ha (14,26%). Drzewostany do przebudowy zinwentaryzowano na powierzchni 637,13 ha. Średni wiek drzewostanów wynosi 59 lat. Przeciętna zasobność wynosi 272 m3/ha, co w stosunku do zasobności lasów RDLP Szczecinek stanowi ok. 121%, a do zasobności Lasów Państwowych – 113%.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kordelas Leśnika Polskiego dla Zbigniewa Kostanka

Kordelas Leśnika Polskiego dla Zbigniewa Kostanka

Podczas Majówki Leśników na Świętej Górze Polanowskiej, która miała miejsce 31 maja br., dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku Andrzej Modrzejewski, wyróżnił leśniczego Leśnictwa Karsibór Zbigniewa Kostanka Kordelasem Leśnika Polskiego.

Kordelas Leśnika Polskiego wręczyli: Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Modrzejewski - Dyrektor RDLP w Szczecinku oraz Tomasz Skowronek - Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinku. Ceremonia odbyła się w obecności pracowników wszystkich jednostek regionalnej dyrekcji oraz zaproszonych gości reprezentujących współpracujące służby, instytucje oraz firmy.

Zbigniew Kostanek podjął pracę w Lasach Państwowych w roku 1973. Od blisko 40 lat jest leśniczym Leśnictwa Karsibór (wcześniej Gręboszewo).
Leśnictwo, którym kieruje należy do jednych z trudniejszych w Nadleśnictwie. Blisko 70% powierzchni tego leśnictwa do siedliska lasowe, a siedliska bagienne stanowią ponad 20%. Teren całego leśnictwa znajduje się w obszarze szczególnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska”. Ponadto na terenie leśnictwa występują liczne formy ochrony przyrody. Ostoje różnorodności biologicznej stanowią 445 ha, a chronione siedliska przyrodnicze Natura 2000 828 ha. Wizytówką pracy leśniczego są uzyskane i wzorowo wyprowadzone odnowienia naturalne. 

Zbigniew Kostanek cieszy dużym poważaniem i autorytetem zarówno w środowisku zawodowym jak również lokalnej społeczności. Aktywnie uczestniczy w działalności łowieckiej.

"Kordelas Leśnika Polskiego to wyjątkowe odznaczenie przyznawane od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.
Każdy Kordelas wręczany jako wyróżnienie na swój kolejny, unikalny numer."